Polityka prywatności Dom Mobilus

Polityka prywatności i plików Cookies serwisu internetowego prowadzonego w domenach i subdomenach mobilus.pl oraz usług świadczonych przez Mobilus Motor Sp. z o.o.

1. Informacje ogólne.

 1. Administratorem Serwisu www.dom.mobilus.pl jest Mobilus Motor Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Miętowa 37, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000188418, posiadająca NIP 972-10-78-008, kapitał zakładowy 496,000.00PLN, w całości opłacony.
 2. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje Polityki Bezpieczeństwa, prowadzonej przez Admi- nistratora zgodnie z przepisami o Ochronie Danych Osobowych.

2. Definicje.

 1. www.dom.mobilus.pl - serwis internetowy, służący do zarządzania urządzeniami połączonymi z centralką COSMO | GTW.
 2. Administrator – Mobilus Motor Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Miętowa 37, zarejestrowana w rejestrze przed- siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Sąd, Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000188418, posiadająca NIP 972-10-78-008, kapitał zakładowy 496,000.00PLN, w całości opłacony.
 3. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i urządzeniach w następujący sposób:
  • poprzez informacje wprowadzane dobrowolnie w formularzach,
  • poprzez pliki cookie (tzw. "ciasteczka") zapisywane w urządzeniach końcowych,
  • poprzez gromadzenie logów urządzeń przez Administratora.
 4. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.
 5. Produkt - produkt z oferty Mobilus Motor.
 6. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Logi systemowe - rejestrowanie na serwerze w tzw. logach systemowych danych produktów zainstalowanych u Użytkownika. Zapisywane w ten sposób dane to m.in.: rodzaje urządzeń, wersja oprogramowania, adres IP.

3. Cel i zakres zbierania danych przez administratora.

 1. Administrator zbiera dane w celu :
  • prawidłowej obsługi oferowanych produktów w tym wsparcia technicznego przy realizacji usług,
  • przetwarzania zamówień i płatności, realizacji dostaw oraz rozpatrywania reklamacji,
  • realizacji umowy oraz świadczenia usług na rzecz osób których dotyczą,
  • kontaktu telefonicznego w celu odpowiedzi na pytania,
  • dostosowania swoich usług i produktów do wymagań użytkowników,
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług firmy Mobilus, w tym wysyłanie newslettera,
  • przedstawienia oferty handlowej Mobilus.
 2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników:
  • adres zamieszkania, miasto i kod pocztowy,
  • numer telefonu, adres-mail,
  • rodzaje, numery seryjne oraz IP produktów,
  • dane lokalizacyjne (kraj, miasto), statystyki użytkowania,
  • inne, gdy ma na nie zgodę.
 3. Podanie powyższych danych osobowych może być niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie Usług Elektronicznych w Serwisie. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu oraz w Regulaminie Serwisu.
 4. Dane uzyskane na podstawie zgody będą przetwarzane tak długo, jak długo posiadają Państwo konto w serwisie, lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

4. Stosowanie plików Cookies.

 1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej dom.mobilus.pl wykorzystuje pliki Cookies.
 2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych Mobilus.
 3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
 5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  • Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończe- nia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakoń- czenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

5. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES.

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W takim przypadku korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

6. Logi systemowe.

 1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej dom.mobilus.pl wykorzystuje informacje o produktach. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania oraz w celu zapewnienia sprawnej obsługi urządzeń oraz świadczonych usług.

7. Prawo do kontroli, dostępu i poprawiania treści swoich danych.

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe Klientów innym podmiotom (podwykonawcom lub partnerom biznesowym), zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o Ochronie Danych Osobowych oraz ogólnym Rozporządzeniu o ochronie danych. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 3. Podawanie przez Klientów danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże nie podanie danych oznaczonych, jako niezbędne uniemożliwia zawarcie Umowy o Świadczenie Usług.
 4. Na wniosek Klienta dobrowolnie udzielone zgody mogą być w każdej chwili cofnięte.
 5. Użytkownik Konta, który przekazał swoje dane osobowe Administratorowi ma prawo:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych, jeżeli przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
  • uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej  na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres dom@mobilus.pl. Po otrzymaniu wiadomości Administrator niezwłocznie odniesie się do niej.

8. Postanowienia końcowe.

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Dane przesyłane drogą elektroniczną są zabezpieczone przed ich pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione poprzez zastosowanie zabezpieczeń takich jak: program antywirusowy oraz szyfrowanie SSL.
 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych obejmuje profilowanie. Dążąc do zaspokajania potrzeb Klienta i zapewnienia trafności w doborze danych, Administrator Danych przekazuje informacje, które mogą Klienta zainteresować. W oparciu o wynik profilowania, Klient może otrzymywać dodatkowe informacje, materiały marketingowe skierowane do określonej grupy Klientów, oferty lub ankiety.
 4. Usługodawca zastrzega prawo zmiany Polityki prywatności i plików cookies.