Regulamin usługi Dom Mobilus

Regulamin świadczenia Usługi dom.mobilus.pl i Usług Dodatkowych

1. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa warunki korzystania z Usługi dom.mobilus.pl oraz Usług Dodatkowych świadczonych przez Mobilus Motor Sp. z o.o.
 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania z Serwisu internetowego Mobilus znajdującego się pod adresem internetowym https://dom.mobilus.pl oraz Usług Dodatkowych.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu administrującego Serwisem oraz świadczącego Usługę dom.mobilus.pl w tym Usługi Dodatkowe na rzecz Użytkowników.
 4. Administrator udostępnia w prowadzonym przez siebie Serwisie Regulamin oraz Politykę Ochrony Prywatności, które Użytkownik Serwisu może pobrać, przechowywać w zasobach pamięci komputera i / lub wydrukować.
 5. Użytkownik Serwisu może rozpocząć korzystanie z Serwisu po zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jego wyraźnej akceptacji.

2. Definicje.

 1. Administrator - Mobilus Motor Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Miętowa 37; 61-680 Poznań, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000188418, NIP: 972-10-78-008, REGON: 634538898, kapitał zakładowy 496.000,00 złotych, numer telefonu +48 61 825 81 11.
 2. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca dostęp do Usług.
 3. KONTO – Usługa Elektroniczna, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę, oznaczona indywidualną nazwą.
 4. Nr centralki – indywidualny numer urządzenia Mobilus COSMO | GTW.
 5. Login Użytkownika – adres email służący do logowania się do Konta oraz korzystania z Usług.
 6. Hasło - ciąg znaków zabezpieczający przed nieautoryzowanym dostępem do Konta.
 7. Uwierzytelnienie - proces identyfikacji Użytkownika na podstawie Nr centralki, Nazwy Użytkownika oraz Hasła.
 8. Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem https://dom.mobilus.pl umożliwiająca realizowanie Usług po Uwierzytelnieniu Użytkownika, której administratorem jest Usługodawca.
 9. Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem strony dom.mobilus.pl.
 10. Usługa Dodatkowa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, na podstawie Regulaminu niebędąca Usługą dom.mobilus.pl. Usługami Dodatkowymi są:
  • Usługa Integracji pozwalająca na integrację urządzeń w ramach usług dom.mobilus.pl z usługami zewnętrznymi, lub pozwalająca na zarządzanie tym systemem lub urządzeniami i usługami z wykorzystaniem systemów zewnętrznych takich jak Amazon Echo / Alexa. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin akceptuje fakt, iż Usługodawca a także podmioty świadczące te usługi zewnętrzne mogą zmienić zakres usług, powodując w ten sposób zmianę zakresu Usługi Integracji (w szczególności dodając lub usuwając poszczególne usługi).
  • Usługa Dostępu Zdalnego polegająca na pozyskiwaniu informacji o aktywności urządzeń oraz zarządzania tą aktywnością z wykorzystaniem aplikacji mobilnych czy strony www spoza sieci lokalnej za pośrednictwem sieci Internetowej. Usługa zarządzania pozwala również na sterowanie oraz monitorowanie stanu urządzeń będących produktami innych firm, podłączonych do systemu dom.mobilus.pl.
 11. Rejestracja - proces zakładania Konta skutkujący zawarciem przez Użytkownika z Usługodawcą umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony.
 12. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 13. Umowa - umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną, wykonywana na podstawie Regulaminu, do zawarcia której dochodzi z chwilą zakończenia Rejestracji.

3. Rejestracja.

 1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. Procedura utworzenia Konta oraz rejestracji w serwisie następuje poprzez włączenie Usługi Dostępu Zdalnego w panelu centralki oraz wyrażenie zgody w formularzu znajdującym się w panelu centralki.
 3. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika polega na:
  • zapoznaniu się z Regulaminem oraz treścią Polityki Prywatności i zaakceptowaniu jego postanowień,
  • podaniu adresu email Użytkownika.
 4. Akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności przez użytkownika następuje w panelu centralki podczas włączenia Usługi Zdalnego Dostępu i polega na potwierdzeniu zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz ich akceptacją. Brak akceptacji postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnej pod linkiem: dom.mobilus.pl nie pozwoli Użytkownikowi na Rejestrację, a w konsekwencji na korzystanie z usług dodatkowych dom.mobilus.pl.
 5. Po włączeniu Usługi Dostępu Zdalnego w panelu centralki Usługodawca tworzy Konto Użytkownika. Usługodawca może zalogować się poprzez stronę dom.mobilus.pl podając numer urządzenia, login oraz hasło dostępu do centralki.
 6. Zakończenie rejestracja oznacza zawarcie umowy o świadczenie umowy drogą elektroniczną na czas nieoznaczony.
 7. Po zakończeniu Rejestracji, Usługodawca umożliwia korzystanie z usług dodatkowych tj. dostępu zdalnego do urządzeń. Aktualna wersja Regulaminu, polityka prywatności jest dostępna po zalogowaniu do serwisu, na stronie dom.mobilus.pl

4. Warunki techniczne świadczenia Usług.

 1. Do korzystania z Usług dodatkowych wymagany jest:
  • dostęp do Internetu,
  • poprawne skonfigurowanie przeglądarki internetowej z obsługą plików typu cookie,
  • włączona obsługa języka Javascript,
  • aktywne konto poczty elektronicznej,
  • w przypadku korzystania z Usług za pomocą aplikacji mobilnych Mobilus dom pobranie ich w sklepie Appstore, Google Play.
 2. Usługodawca stosuje zabezpieczenia takie jak szyfrowanie transmisji danych SSL, gwarantujące bezpieczeństwo w trakcie korzystania z Usług za pośrednictwem Serwisu.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo treści cyfrowych w zakresie działań, których podjęcie możliwe jest wyłącznie przez tego Użytkownika, a zwyczajowo przyjętych, ze względu na właściwość Usług, z których Użytkownik korzysta, w tym w szczególności stosowanie programów antywirusowych oraz stosowanie haseł o wysokim stopniu złożoności oraz podejmowanie działań w celu zapewnienia poufności tych haseł.
 4. Usługodawca nie ma technologicznych możliwości analizy zawartości danych, które są przesyłane przez urządzenia Usługodawcy / Administratora do aplikacji mobilnej zainstalowanej na urządzeniu mobilnym Użytkownika. To Użytkownik jest administratorem tych danych. Pełna i wyłączna odpowiedzialność za wykorzystanie Usług do przesyłania treści niezgodnych z prawem, a w szczególności treści naruszające prawa osób trzecich, dobra osobiste lub prawa autorskie, powodują odpowiedzialność Użytkownika.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Serwisu oraz Usług, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Usługodawcy lub innych Użytkowników.

5. Prawa i obowiązki Użytkownika.

 1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Usług zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Użytkownikowi zabrania się:
  • udostępniania Nazwy Użytkownika i Hasła do Konta osobom trzecim;
  • korzystania z Usług w sposób prowadzący do zakłócenia funkcjonowania systemów informatycznych Usługodawcy, innych Użytkowników lub podmiotów trzecich,
  • umieszczania w Serwisie treści:
   • obraźliwych, nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu lub naruszających dobra osobiste innych osób,
   • naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, lub zachęcających do łamania praw autorskich,
   • naruszających prawa własności przemysłowej, czy też zachęcających do łamania praw własności przemysłowej,
   • będących tajemnicą przedsiębiorstwa lub osób trzecich;
  • przesyłania niezamówionej informacji handlowej;
  • korzystania Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami prawidłowej eksploatacji;
  • przeniesienia części lub całości praw i obowiązków dotyczących Umowy, bez zgody Usługodawcy na podmiot trzeci;
  • podejmowania prób zmierzających do uzyskania za pomocą Serwisu dostępu do innych usług świadczonych przez Usługodawcę lub podmioty trzecie w sposób bezprawny lub sprzeczny z treścią regulaminów tychże usług.
 2. Ponadto Użytkownikowi zabrania się innych działań mogących skutkować wyrządzeniem szkody Usługodawcy lub osobom trzecim, a w szczególności:
  • kopiowania w jakikolwiek sposób całości lub części Serwisu lub Usług;
  • kopiowania jakichkolwiek funkcjonalności albo elementów graficznych Serwisu lub Usług.

6. Prawa i obowiązki Usługodawcy.

 1. Usługodawca zobowiązuje się zapewnienia dostępności Usług przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu za wyjątkiem następujących przypadków:
  • planowanych przerw w świadczeniu Usługi dom.mobilus.pl krótszych niż 15 minut, nie częściej niż raz w okresie 24 godzin (Usługodawca będzie starał się informować o planowanych przerwach w realizacji Usługi dom.mobilus.pl z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem, poprzez wysłanie informacji na adres email zdefiniowany w Serwisie),
  • planowanych przerw w świadczeniu Usługi dom.mobilus.pl dłuższych niż 15 minut (Usługodawca będzie starał się informować o planowanych przerwach w realizacji Usługi dom.mobilus.pl z minimum 48 godzinnym wyprzedzeniem poprzez wysłanie informacji za na adres email zdefiniowany w Serwisie),
  • przerw w świadczeniu Usług spowodowanych okolicznościami poza kontrolą Usługodawcy a w szczególności:
   • siłą wyższą w tym, działaniami władz państwowych, powodziami, pożarami, trzęsieniami ziemi, zamieszkami, aktami terrorystycznymi lub hakerskimi, strajkami i innymi okolicznościami związanym ze świadczeniem pracy, za wyjątkiem okoliczności dotyczących pracowników Usługodawcy),
   • przerwami w dostępie Usługodawcy do Internetu;
   • przerwami lub zaprzestaniem świadczenia usług na rzecz Usługodawcy przez podmioty trzecie, które to usługi są niezbędne do świadczenie Usługi dom.mobilus.pl.
  • Przerwy w funkcjonowaniu usługi dom.mobilus.pl mogą się wiązać z przerwami w dostępności Usług Dodatkowych.
   • Usługodawca nie gwarantuje dostępności usług z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania usług telekomunikacyjnych świadczonych Użytkownikowi przez jego dostawców, a także wskutek niewłaściwego działania sieci Internet lub niewłaściwego korzystania z tej sieci przez Użytkownika,
  • Ze względu na rozwój systemu dom.mobilus.pl Usługodawca stale pracuje nad poszerzeniem świadczonych Usług, co jest związane z dodaniem nowych, modyfikacją istniejących Usług.
  • W przypadku, naruszenia regulaminu przez użytkownika, Usługodawca wyśle w formie email żądanie zaniechania działań niezgodnych z regulaminem. Jeżeli w ciągu 14 dni od wysłania email użytkownik nadal będzie go naruszał, Usługodawca może zawiesić świadczenie Usług Użytkownikowi.
  • Usługodawca informuje Użytkownika o podjęciu działań o których mowa w ust. 3 powyżej za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany podczas Rejestracji.

7. Czas trwania Umowy.

 1. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, jak również w razie powtarzających się naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę Użytkownika z 14 dniowym okresem wypowiedzenia, a w przypadku kiedy od ostatniego logowania przez Użytkownika do Usługi dom.mobilus.pl minął rok, a także w przypadku, gdy podejmie decyzję o zakończeniu świadczenia Usługi dom.mobilus.pl na rzecz wszystkich jej użytkowników. Usługodawca poinformuje Użytkownika o wypowiedzeniu Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 2. Użytkownik może zakończyć korzystanie z Usługi dom.mobilus.pl (wypowiedzieć Umowę) w każdym czasie i bez podania przyczyny. Wypowiedzenie następuje poprzez oświadczenie złożone Usługodawcy na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres dom@mobilus.pl
 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi dom.mobilus.pl wskutek jej wypowiedzenia jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania przez użytkownika z usługi dom.mobilus.pl oraz wszystkich usług dodatkowych.
 4. Dane uzyskane na podstawie zgody będą przetwarzane tak długo, jak długo posiadają Państwo konto w serwisie, lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

8. Ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy.

 1. Poniższe postanowienia nie dotyczą użytkowników będących konsumentami w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego.
 2. Odpowiedzialność usługodawcy za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ogranicza się do szkody z winy umyślnej. W pozostałym zakresie odpowiedzialność usługodawcy zostaje wyłączona.
 3. Odpowiedzialność usługodawcy z tytułu rękojmi za wady serwisu i usług zostaje wyłączona.
 4. Usługodawca nie odpowiada, w zakresie w jakim obowiązujące przepisy prawa dopuszczają ograniczenie odpowiedzialności, za:
  • Szkody powstałe w związku z wykorzystywaniem oraz błędnym działaniem serwisu lub usług,
  • Szkody związane z utratą możliwości korzystania z serwisu lub usług,
  • Szkody w postaci korzyści utraconych,
  • Szkody spowodowane utratą danych, zniszczeniem lub awarią sprzętu użytkownika,
  • Szkody związane z ewentualnym naruszeniem praw autorskich oraz praw własności przemysłowej osób trzecich do serwisu lub usług, w tym za szkody związane z roszczeniami tychże osób przysługującymi im wobec użytkownika z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub praw własności przemysłowej.

9. Gwarancja.

 1. Usługodawca w odniesieniu do serwisu lub usług nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji. W szczególności usługodawca nie gwarantuje, że korzystanie przez użytkownika z serwisu lub usług przyniesienie mu jakiekolwiek korzyści.

10. Dane osobowe Użytkownika, ich ochrona i przetwarzanie.

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkownika, niezbędnych dla realizacji Umowy. Dane te są przetwarzane przez Usługodawcę dla zawarcia i wykonania Umowy, w tym zapewnienia należytej jakości Usług, monitorowania i weryfikacji poprawności Umowy – przez czas trwania Umowy oraz rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników również w innych celach i zakresie, szczegółowo wskazanych w Polityce Prywatności znajdującej się pod adresem http://dom.mobilus.pl/policy/policy_pl.pdf i możliwej do pobrania w aktualnej wersji w formacie *.pdf.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności Użytkowników są opisane w dokumencie „Polityka prywatności” – udostępnionym na pod adresem http://dom.mobilus.pl/policy/policy_pl.pdf.
 3. Prosimy o zapoznanie się i akceptację Polityki Prywatności przed zawarciem i rozpoczęciem wykonywania Umowy.

11. Reklamacje.

 1. Reklamacje dotyczące Usług należy zgłaszać pisemnie na adres: ul. Miętowa 37, 61-680 Poznań, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres dom@mobilus.pl.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w przypadku reklamacji zgłoszonej pisemnie na adres Usługobiorcy lub jeżeli reklamacja została zgłoszona za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej.
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji Użytkownik może zostać poproszony przez pracownika Usługodawcy o podanie dodatkowych danych niezbędnych do jego należytej identyfikacji, w tym:
  • adresu email;
  • imienia i nazwiska;
  • numeru telefonu;
  • numerów seryjnych urządzeń związanych z Usługą, której dotyczy zgłoszenie.

12. Postanowienia końcowe.

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.
 2. Użytkownik może nie podając przyczyny złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w dowolnym terminie.
 3. Celem odstąpienia od umowy prosimy o przesłanie oświadczenia w formie pisemnej z informacją o odstąpieniu od umowy na adres: ul. Miętowa 37, 61-680 Poznań, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres dom@mobilus.pl.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Usługodawca niezwłocznie usuwa Konto oraz wszystkie dane osobowe Użytkownika ze swojego systemu informatycznego oraz zbioru danych osobowych, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub Polityki Prywatności.
 5. Celem uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że odstąpienie od Umowy uniemożliwia korzystanie z Usług Dodatkowych dom.mobilus.pl.

13. Odstąpienie od Umowy.

 1. Do Regulaminu stosuje się prawo polskie, a w szczególności ustawę o świadczeniu usług drogę elektroniczną oraz RODO i ustawę o ochronie danych osobowych, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają aby było stosowane prawo inne, w szczególności prawo właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę Użytkownika będącego konsumentem.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z umowy jest sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy. Spory z Użytkownikami będącymi konsumentami rozstrzygane będą przez sądy powszechne według właściwości wynikającej z przepisów prawa. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: https://uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 3. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną jego część.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z następujących powodów:
  • zmiany przepisów prawa skutkujących tym, że postanowienia Regulaminu są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa,
  • Wprowadzenia nowych Usług Dodatkowych, modyfikacją istniejących lub ich usunięcia skutkujących potrzebą wprowadzenia zmian w Regulaminie,
  • koniecznością dopasowania Regulaminu do potrzeb i oczekiwań Użytkowników.
 5. Informacja o każdej zmianie Regulaminu będzie wysyłana na email Użytkownika z wyprzedzeniem 14 dni. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmian Regulaminu to z dniem ich wejścia w życie zostanie pozbawiony możliwości korzystania z Usług. Konto Użytkownika pozostanie nieaktywne do momentu zaakceptowania aktualnej wersji Regulaminu lub do momentu usunięcia Konta przez Usługodawcę zgodnie z pkt. VIII.4 Regulaminu.
 6. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie pod linkiem https://dom.mobilus.pl/terms-of-service w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Ponadto Regulamin dostępny jest w formie wydrukowanej pod adresem Mobilus Motor Sp. z. o.o. , ul. Miętowa 37, 61-680 Poznań, Polska.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31/08/2018.